HEALTHY LIFESTYLE - WINACTIE 

1. Prijsvraag en organisator

De online-winactie „Healthy Lifestyle Winactie” (hierna: „winactie”) wordt aangeboden door foodspring GmbH, Lobeckstr. 30-35, 10969 Berlijn, Duitsland (hierna: „foodspring”). Deelname aan de prijsvraag geschiedt uitsluitend onder de volgende deelnamevoorwaarden.

2. Deelname

2.1 Deelname staat open voor eenieder met een leeftijd van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland. Deelname staat niet open voor medewerkers van foodspring en verbonden ondernemingen en hun familieleden.

2.2 Deelname aan de winactie is uitsluitend mogelijk in de periode 05-03 2021 t/m 07-03 23:59. Deelname aan de winactie is gratis.

2.3 Om aan de winactie deel te nemen, moet aan alle volgende voorwaarden worden voldaan:

  1. 1. Volg het account van foodspring Nederland op Instagram: @foodspring_nl en @easyfit4all.
  2. 2. Laat ons weten in de comments waarom jij deze prijs moet winnen
  3. 3. Deel in stories voor meer kans.

Gebruikers die geen openbare Instagram-account hebben of helemaal geen kunnen niet deelnemen aan deze winactie. Het taggen van ons account wordt gebruikt om een melding te krijgen in de Instagram-inbox. Vanwege het grote aantal deelnemers kunnen deze meldingen niet allemaal door foodspring worden gelezen of geopend, omdat dit een handmatig proces is. De winnaar wordt willekeurig gekozen door een van de meldingen willekeurig te kiezen. Dit wordt dan gecontroleerd om te zien of aan alle voorwaarden voor deelname is voldaan.

2.4. Alleen diegenen die voldoen aan de voorwaarden beschreven in par 2.3 doen mee met de winactie. Foodspring kan niet aansprakelijk worden gesteld voor late en / of onvolledige inzendingen. Het taggen van een bedrijf of beroemdheid die op geen enkele manier gerelateerd is aan de deelnemer, wordt gediskwalificeerd voor de wedstrijd.

3. Uitvoering en verstrekking van de prijzen

3.1 Alleen de hieronder nader omschreven prijzen worden verloot:

Protein Brownie

Protein Bread

L-Carnitine

Workout Amino

Vegan Protein Bar Extra Layered 2x

Protein Cookie

Protein Cream

Protein Muesli to go mixpack

Crunchy Fruit Banaan Physalis

Easyfit4all zorgt voor toegang tot haar platform

3.2 De winnaars worden binnen 1 dag na afloop van de actieperiode door loting bepaald.

3.3 De winnaars ontvangen bericht dat hij/zij een prijs gewonnen hebben via het Instagram van @foodspring_nl. De verloting vindt plaats na 8 maart 2021. Elke winnaar dient binnen binnen 1 dag van de ontvangst van de kennisgeving, zijn naam en zijn e-mail adres verbonden aan zijn/haar foodspring account te bevestigen via de in de kennisgeving genoemde contactmogelijkheden; indien hij/zij dit nalaat wordt de prijs aan een andere winactiedeelnemer toegekend. Wat dit betreft draagt de deelnemer er zelf zorg voor dat hij/zij via zijn/haar instagram-account kennis neemt van het bericht van foodspring dat hij/zij een prijs gewonnen heeft. De prijs die tijdens de winactie via onze communicatiekanalen bekendgemaakt wordt, wordt met behulp van de wisselkoersen op de slotdag omgerekend naar lokale valuta.

3.4 De claim op de prijs mag niet worden toegewezen of overgedragen. De prijs kan niet worden uitbetaald, aangevuld of gewijzigd. Als de prijs om welke reden dan ook niet beschikbaar kan worden gesteld aan de winnaar, behoudt foodspring zich het recht voor om een vervangende prijs van een vergelijkbare waarde te verstrekken.

3.5 De wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met, Instagram.

3.6 De prijs kan beschouwd worden als een belastbaar voordeel voor de winnaar. De winnaar is volledig en direct verantwoordelijk voor de berekening en betaling van mogelijke belastingheffingen op de prijs.

4. Uitsluiting van deelname

4.1 In geval van overtreding van deze deelnamevoorwaarden behoudt foodspring zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van de prijsvraag.

4.2 Bovendien behoudt foodspring zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die ongeoorloofde hulpmiddelen gebruiken of anderszins door manipulatie voordelen proberen te verkrijgen (in het bijzonder door middel van groepsdeelnamen of meervoudige deelnamen, tenzij deze door foodspring uitdrukkelijk zijn toegelaten). Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien gebruik wordt gemaakt van automatische scripts, hackertools, Trojaanse paarden of virussen of als een deelnemer zich met andere ongeoorloofde middelen voordelen verschaft. Ook het opgeven van onjuiste persoonsgegevens of het gebruik van ‘fakeprofielen’ kan tot uitsluiting leiden. In voorkomend geval kunnen dan – ook achteraf – prijzen worden ingetrokken en/of teruggevorderd.

5. Voortijdige beëindiging resp. stopzetting van de prijsvraag

Foodspring is bevoegd de prijsvraag voortijdig te stoppen, te onderbreken of te wijzigen indien er sprake is van onvoorziene, buiten de invloed van de organisator liggende omstandigheden die de oorspronkelijke uitvoering bemoeilijken of die met zich brengen dat de oorspronkelijke uitvoering niet langer van foodspring gevergd kan worden. Hieronder vallen in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het ongeoorloofd ingrijpen van derden, technische problemen met betrekking tot hardware of software waar de organisator geen invloed op heeft, en schendingen van het recht die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de prijsvraag, in het bijzonder manipulatie van het verloop van de prijsvraag.

6. Overdracht van rechten

De deelnemer draagt aan foodspring alle auteursrechtelijke gebruiks- en naburige rechten over die bij hem zijn ontstaan of zullen ontstaan dan wel door hem zijn verkregen of nog worden verkregen, op foto’s en/of fotografische werken die in het kader van zijn deelname aan de prijsvraag zijn toegestaan, voor het niet-uitsluitende, naar believen herhaalde gebruik voor het bedrijfsdoel ter plaatse, en zulks zonder beperking met betrekking tot inhoud, tijd en plaats.

7. Gegevensverwerking bij de prijsvraag

Specificaties over de gegevens die in het kader van het kansspel worden verwerkt en de rechten die in dit verband ten gunste van de deelnemer bestaan, vindt u in onze gegevensbeschermingsinformatie, die je hieronder kunt raadplegen.

8. Slotbepalingen

8.1 Een beroep op de rechter is uitgesloten.

8.2 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het in het Duitse recht overgenomen VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (Weens Koopverdrag of CISG).

Privacybeleid voor het kansspel

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Hieronder leggen wij u in het bijzonder uit welke persoonsgegevens voor welk doel en op welke wettelijke basis door ons worden verwerkt.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Verantwoordelijk op het gebied van gegevensverwerking is:foodspring GmbH, Lobeckstr. 30-35, 10969 Berlijn, Duitsland.

2. Welke categorieën persoonsgegevens worden van mij gebruikt?

Informatie van de winnaar

Wij verwerken contactdata zoals voornaam, achternaam, adres, emailadres en instagram-gebruikersnaam van de winnaar in deze winactie.

Om de prijs te accepteren moeten de winnaars toestemming geven om zijn/haar Instagramprofiel te taggen en Instagram-profiel foto op onze Instagram-Stories te publiceren. Deze Story wordt automatisch, na 24 uur, verwijderd.

3. Waar komen deze gegevens vandaan?

De gegevens komen rechtstreeks van u, aangezien de gegevens worden verzameld in het kader van uw deelname aan het kansspel.

4. Voor welke doeleinden worden mijn gegevens verwerkt? Op welke juridische grondslag baseert het bedrijf dit?

a. Artikel 6 par. 1 lit. b) AVGWij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter nakoming van de overeenkomst tussen u en ons m.b.t. het kansspel contract. Dit geldt ook voor de verwerking die voor het uitvoeren van de maatregelen voorafgaand aan de overeenkomst noodzakelijk zijn. De verwerking wordt verricht voor de uitvoering van contractueel gewaarborgde diensten, bv. de afhandeling van een eventuele vordering voor de prijs die wordt aangeboden als onderdeel van het kansspel. De rechtsgrondslag hiervoor is Artikel 6 par. 1 lit. b) AVG. In het kader van de naleving en uitvoering van de overeenkomst verwerken wij de gegevens die u ons heeft verstrekt bij het sluiten van de overeenkomst of in de loop van de contractuele relatie. Dit omvat met name uw stamgegevens (naam, achternaam, geboortedatum, adres, e-mailadres, Instagram-account).

b. Artikel 6 par. 1 lit. a) AVGIndien u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, zullen wij de gegevens verwerken voor het doel dat is vermeld in de toestemmingsverklaring. U kunt een verleende toestemming te allen tijde herroepen.

c. Artikel 6 par. 1 lit. f) AVGTevens verwerken wij uw gegevens op ter bescherming van gerechtvaardigde belangen van ons of van derden. Dit geldt in het bijzonder voor de interne communicatie tussen verbonden ondernemingen en andere administratieve doeleinden.

5. Worden de gegevens doorgegeven?

Binnen ons bedrijf of bedrijfsnetwerk krijgen de werknemers toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om de contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

5. Voortijdige beëindiging resp. stopzetting van de prijsvraag

Foodspring is bevoegd de prijsvraag voortijdig te stoppen, te onderbreken of te wijzigen indien er sprake is van onvoorziene, buiten de invloed van de organisator liggende omstandigheden die de oorspronkelijke uitvoering bemoeilijken of die met zich brengen dat de oorspronkelijke uitvoering niet langer van foodspring gevergd kan worden. Hieronder vallen in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het ongeoorloofd ingrijpen van derden, technische problemen met betrekking tot hardware of software waar de organisator geen invloed op heeft, en schendingen van het recht die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de prijsvraag, in het bijzonder manipulatie van het verloop van de prijsvraag.

6. Welke rechten heb ik?

U heeft principieel de volgende rechten:
• Recht op inzage (artikel 15 AVG)
• Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
• Recht op bezwaar (artikel 21 AVG)
• Recht op gegevens wissing (artikel 17 AVG)
• Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG)
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)

Voor zover wij ons op ons rechtmatig belang (artikel 6, lid 1, onder f) AVG) als rechtsgrondslag beroepen, beschikt u over een bezwaarrecht op grond van artikel 21 AVG.

Overeenkomstig artikel 21 AVG heeft u het rechtom te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet verder verwerken voor direct-marketing doeleinden of een daaraan gerelateerde profilering.Ook na uitoefening van uw recht van bezwaar verwerken wij uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor bescherming van de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te erkennen, uit te oefenen of te verdedigen (zie Art Par. 1, par. 6 DSGVO, het zogenaamde "beperkt recht van bezwaar"). In dat geval heeft u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

7. Heb ik recht op beroep?

Ja, u heeft de mogelijkheid om rechtstreeks bij ons of bij een verantwoordelijke toezichthoudende instantie een klacht in te dienen voor gegevensbescherming.

Wij hechten groot belang aan transparantie. Aarzel niet om met ons contact op te nemen indien u vragen heeft.

8. Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van het bestaande contract. Als de gegevens niet langer nodig zijn om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, verwijderen wij de gegevens regelmatig, maar we moeten ons aan de wettelijke opslag verplichtingen houden (met name § 257 HGB en § 147 AO). Deze kunnen tot 10 jaar duren.

Indien gegevens moeten worden bewaard om de tenuitvoerlegging van rechtsvorderingen te waarborgen, kan de verjaringstermijn oplopen tot 30 jaar, waarbij een normale verjaringstermijn drie jaar bedraagt.Wanneer uw gegevens worden gebruikt voor reclamedoeleinden, zullen wij de gegevens alleen verwerken totdat u bezwaar maakt tegen het gebruik ervan of u uw toestemming heeft ingetrokken of het gebruik van deze gegevens niet langer wettelijk is toegestaan.

9. Moet ik mijn gegevens aan u achterlaten?

In het kader van onze contractuele relatie dient u de persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de naleving en uitvoering van de overeenkomst of voor de verwerking ervan waartoe wij wettelijk zijn verplicht. Als u ze niet beschikbaar stelt zou dit betekenen dat we regelmatig niet in staat zijn om het contract met u te sluiten.